Carefree-rejseforsikring

COSTA CROCIERE S.p.A., i samarbejde med Allianz Global Assistance, en virksomhed specialiseret i forsikringsdækning for turismesektoren, har accepteret og vurderet tilstrækkeligheden af en specifik forsikringspolice med særligt gunstige kontraktvilkår, og hvis omkostninger allerede indgår i betalingen, for alle dem, der deltager i krydstogter i ‘Emerging Countries’-programmet. Policenr. 172.061 er blevet deponeret på kontorerne hos COSTA CROCIERE S.p.A.
Den fulde version af dækningen udleveres med rejsedokumenterne før afrejse; men de fuldstændige forordninger, som er tilgængelige på webstedet angivet nedenfor, kan ses under reservationsfasen: www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/certificati-assicurativi/


Definitioner

Familiemedlem: forsikringstagerens ægtefælle, børn, far, mor, brødre, søstre, halvsøskende, bedsteforældre, svigerforældre, svigersønner og -døtre, svoger/svigerinde, onkler og tanter, såvel som enhver anden, der bor sammen med forsikringstageren, forudsat at dette angives på passende attest. Bagage: alle de personlige ejendele, der iføres eller bæres af forsikringstageren på krydstogtet, herunder tøj, sportsudstyr og toiletartikler, foto- og videokameraer, medicinsk udstyr til handicappede, barnevogne, tasker og eventuelle transportkasser. Driftscenter: AGA Service Italia S.c.a.r.l.-strukturen, der, i overensstemmelse med ISVAP Forordning 12 dateret 9. januar 2008, giver telefonisk kontakt med forsikringstageren døgnet rundt, 365 dage om året, og arrangerer og leverer de hjælpetjenester, der er angivet i policen.
Forsikringstager: den person, hvis interesser beskyttes af forsikringen eller hver person, der er tilmeldt krydstogtet Vejledning til Costa Cruises organiseret af Costa Crociere S.p.A. og meddelt virksomheden på normal vis. Kontraherende part: Costa Crociere S.p.a., piazza Piccapietra 48, 16121 – Genova (Italien), der er angivet herunder som Costa Crociere.
Adresse: det sted, hvor forsikringstageren har sin hovedadresse for sine anliggender og interesser. Selvrisiko: den del af skaden, som forsikringstageren betaler, beregnet som et fast beløb eller en procentdel. Ulykke: hændelsen forårsaget af utilsigtede, voldelige og eksterne omstændigheder, som resulterer i personskader, som kan konstateres objektivt, af hvilke resultatet er død eller permanent invaliditet. Sundhedsinstitution: offentlig sundhedsinstitution eller privat sygehus med almindelig bemyndigelse ifølge gældende lovgivning til levering af hospitalstjenester. Følgende betragtes ikke som sundhedsinstitutioner: kuranstalter, plejehjem, institutioner til langvarige ophold eller rekonvalescenthjem, institutioner, hvis hovedformål er diætetisk, fysioterapi og rehabilitering.
Bopæl: det sted, hvor forsikringstageren har sit vanlige hjem.
Indlæggelse: indlæggelse på sundhedsinstitution, som kræver mindst én overnatning (ekskl. dagshospital og skadestue).
Virksomhed: AGA International S.A. – Generelagent for Italien, herefter også navngivet med sit mærke Allianz Global Assistance.
Rejse: krydstogtet inklusive indkvartering om bord på skib, flyrejser, omstigningsmuligheder og udflugter reserveret i Italien, der sælges af Costa Crociere S.p.A. til forsikringstageren og vises på den relative kontrakt eller det relative rejsedokument.

Forordninger, som er fælles for alle dækninger

Ikrafttrædelsesdato, udløb, anvendelighed, tjenesterne og forsikringsdækning træder i kraft fra og er gyldige: For bagagedækning, personlig assistance, lægeudgifter, den rejsendes civilretlige ansvar, retshjælp, afbrydelse af krydstogtet, flyforsinkelse
- for forsikringstager bosat i udlandet, fra tidspunktet for ombordstigning og for varigheden af krydstogtet,
- for krydstogter hvis formål er turisme, undersøgelse eller forretning, dog med højst 60 dage fra den dato, hvor krydstogtet starter. Udelukkende til Round World-krydstogter er gyldigheden af forsikringen udvidet til hele krydstogtets varighed,
- især for ‘flyforsinkelse’, gælder dækningen fra det seneste officielle tidspunkt meddelt forsikringstageren af Costa Crociere S.p.A. før afrejse;
- op til et beløb af kapitalen angivet for hver dækning og opsummeret i ‘Tabellen over tjenester og forsikret kapital’. "Udflugter og ekskursioner"
-ulykker fra det tidsrum, hvor forsikringstageren landsættes og for perioden, der er nødvendig for at drage fordel af de erhvervede tjenester (udflugter og ekskursioner) og slutter på det tidspunkt, hvor ombordstigningsaktiviteter starter.

 

1. Bagage – (uddrag af betingelserne)

Bagage - Inden for grænsen af den forsikrede kapital på 2,600 Euro pr. person, vil Allianz Global Assistance skadesløsholde forsikringstageren for materiale og direkte skade på ham som følge af tyveri, røveri, brand, gennemvædning eller væskelækage, eller transportvirksomheds undladelse af at returnere bagagen. Skader forårsaget af en transportvirksomhed er dækket op til det maksimale beløb på 150 Euro pr. person.
Køb af strengt nødvendige artikler - Allianz Global Assistance refunderer forsikringstageren for dokumenterede udgifter ved køb af strengt nødvendige artikler efter en forsinkelse på mere end 8 timer med hensyn til returnering af bagage af luftfartsselskabet, ud over den forsikrede kapital, og med maks. 400 Euro pr. forsikringsperiode, beregnet ud fra det officielle ankomsttidspunkt på en af destinationerne i den udgående flyrejse. Dækningen gælder fra tidspunktet for den første check-in og slutter før den sidste check-in. Følgende varer er udelukket:
- penge i enhver form,
- aktier af nogen art, dokumenter, checks, rejsechecks og kreditkort,
- mønter, frimærker, kunstværker, samlinger, prøver, kataloger, varer, rejsedokumenter,
- lyd-, audiovisuelt, foto-, video- eller optisk udstyr, der udleveres til tredjeparter (hotelejere, luftfartsselskaber, osv.),
- professionelle instrumenter, personlige computere, mobiltelefoner og PDA'er, hjelme og bilradioer. Grænser for skadeserstatning
Skadeserstatning betales med følgende grænser pr. genstand:
- kufferter og rejsetasker, tøj, personlige genstande, som forsikringstager tager med sig på krydstogtet: pr. genstand 300 Euro
- juveler, dyrebare genstande, ure, pelse: pr. genstand 400 Euro og kumulativt 800 Euro
- foto-, video- eller optisk udstyr (betragtet som en enkelt genstand) pr. genstand 500 Euro
- sportsudstyr: pr. genstand 600 Euro
- medicinsk udstyr til handicappede: pr. genstand og kumulativt lig med kapital på 2,600 Euro
- udstyr til spædbørn [f.eks. klapvogne og barnevogne]: pr. genstand 400 Euro
Udligningsgodtgørelse betales ved anvendelse af en selvrisiko på 50 Euro pr. Krav. Men, hvis skadeserstatning er over 50 Euro, skal godtgørelse betales, op til maks. 150 Euro, uden at eventuel selvrisiko fratrækkes.

2. Sundhedsassistance og lægeudgifter – (uddrag af betingelserne)

Formål med sundhedsassistance-dækning Allianz Global Assistance vil stille den medicinske og organisatoriske del af driftscenteret til rådighed for forsikringstageren, der oplever vanskeligheder under krydstogtet, og som, også i samarbejde med lokale læger eller dem om bord, vil aktivere dækningen og assistancetjenester, der anses for at være mest passende til varetagelse af sagen, dvs.:
- Telefonisk lægehjælp.
- Henvisning til en speciallæge i udlandet.
- Transport – returnering af sundhedsmæssige årsager.
- Returnering på samme tidspunkt af alle familiemedlemmer eller en rejseledsager efter returneringen af forsikringstageren af sundhedsmæssige årsager, eller hans død.
- Ledsaget returnering af en mindreårig forsikringstager. Hurtig returnering af forsikringstager, alle familiemedlemmer og en rejseledsager efter dødsfald eller hospitalsindlæggelse med overhængende livsfare af et familiemedlem derhjemme.
- Returrejse for et familiemedlem for at hjælpe forsikringstageren i hospital i en periode på mere end 10 dage. Allianz Global Assistance bærer også omkostningerne for hotellet (overnatning og morgenmad) op til et maksimalt beløb på 100 pr. dag i højst 10 dage.
- Omkostninger ved længere ophold på et hotel (overnatning og morgenmad) op til et maksimalt beløb på 100 pr. dag i højst 10 dage.
- Hotelomkostninger for ophold på fastland for familiemedlemmer eller en rejseledsager af forsikringstageren, med ham på krydstogtet og som skal afbryde det for at hjælpe ham efter hans hospitalsindlæggelse. Allianz Global Assistance vil være ansvarlig for hoteludgifter (overnatning og morgenmad) op til et maksimalt beløb på 100 Euro pr. dag i højst 10 dage men med en grænse på 1.000 Euro pr. hændelse.
- Returnering af den rekonvalescente forsikringstager i tilfælde, hvor hans helbredstilstand forhindrer retur via oprindeligt planlagte midler. Dækningen udvides til familiemedlemmer og en rejseledsager op til den overordnede grænse på 1.000.
- Finde og sende akutte lægemidler, der ikke er tilgængelige lokalt men regelmæssigt registreret i Italien.
- Tolke tilgængelige i op til 8 timers arbejde i alt.
- Transmission af vigtige beskeder.
- Refusion af telefontakster for at kontakte driftscenteret, op til en grænse på 100.
- Transport af liget.
- Forskud på op til 8.000.
Formål med dækning af lægeudgifter Allianz Global Assistance, hvis kontaktet på forhånd, vil sørge for følgende, inden for grænserne af hvert maksimale beløb, pr. hændelse og pr. periode:
1. Direkte betaling på op til 50.000 af hospitalsrelaterede og kirurgiske udgifter.
2. Direkte betaling på op til 5,000 af lægeudgifterne, der er betalt for indlæggelse på hospitalet om bord.
Dækning ydes op til det tidspunkt, hvor forsikringstageren udskrives eller, efter Allianz Global Assistances lægers ubestridelige mening, er i stand til at blive returneret. I tilfælde, hvor driftscenteret ikke kan foretage direkte betaling, vil udgifterne blive refunderet, så længe det er autoriseret af driftscenteret, der blev kontaktet på forhånd, men ikke efter datoen for udskrivelse af forsikringstageren. Ingen refusion ydes, hvis der ikke er nogen kontakt med driftscenteret.
3. Refusion op til 2.000 af udgifterne for: - transport fra stedet for hændelsen til lægecenteret eller centeret for første indlæggelse - eftersøgning og redning til søs.
4. Refusion på op til 1.000 af udgifterne: - for lægeundersøgelse, - læger om bord, - medicin, så længe det understøttes af recept, ambulant behandling, for helbredelse ved returnering, inden for 60 dage, for de direkte følger af en hændelse, som sker under rejsen.
5. Refusion på op til 200 af udgifterne til akut tandbehandling. Alle refusioner foretages med anvendelse af en fast selvrisiko på 60 pr. krav.

3. Juridisk assistance - (uddrag af betingelserne)

Kautionspenge på op til 25.000, efter forsikringstagers uagtsomme hændelse i udlandet. - Finde en advokat i udlandet op til 5.000, for den lokale varetagelse af civile tvister.

4. Afbrydelse af rejsen - (uddrag af betingelserne)

Formål Hvis en af følgende assistancetjenester, organiseret af Allianz Global Assistance, aktiveres:
a) sygetransport – hjemsendelse som tiltænkt af art. 2,
b) tidligt returnering som tiltænkt af art. 2,
c) transport af liget som angivet af dækningen i art. 2, Allianz Global Assistance refunderer forsikringstageren, familiemedlemmer eller en rejseledsager for den del af ferien, der ikke blev afholdt, op til et maksimalt beløb på 5.200, med virkning fra datoen for landgang, på betingelse af, at ombordstigning ikke kan foretages efterfølgende. Refusion foretages, op til et maksimalt beløb på 5.200, med kun den individuelle del af rejsen divideret med antallet af dage i rejsen og ganget med antallet af dage, der mangler til afslutningen af krydstogtet (pro-rata temporis) eksklusive returneringsdagen.

5. Flyforsinkelse - (uddrag af betingelserne)

Formål
5.1 Skadesløsholdelse – Hvis flyet er forsinket, som beregnes på grundlag af den officielle tidsplan, der meddeles den rejsende/forsikringstageren med rejsedokumenterne eller bekræftet fax af Costa Crociere eller på dets vegne, uanset årsag, der kan henføres til enten flyselskabet eller force majeure såsom strejker, trafiktæthed i lufthavnene, dårligt vejr eller andet, vil Allianz Global Assistance skadesløsholde forsikringstageren med 150 efter de første 8 hele timers forsinkelse i den første udgående flyrejse og/eller returrejse.
5.2 Refusion 75 % Crociera – Som et alternativ til punkt 5.1, hvis flyforsinkelsen på mere end 8 hele timer af den første udgående flyrejse forhindrer forsikringstageren i at stige om bord på skibet, vil Allianz Global Assistance refundere 75 % af det samlede beløb for krydstogtet (netto af administrative omkostninger, forsikringspræmier, lufthavns-/ombordstignings-/landgangsskatter og visa).

6. Tredjeparters civile erstatningsansvar (rct) - (uddrag af betingelserne)

Formål
Allianz Global Assistance vil betale beløbene, som forsikringstageren er forpligtet til at betale som civilretligt ansvarlig, ifølge loven, som kompensation (kapital, renter og omkostninger) for skader, der ufrivilligt er pådraget tredjeparter for dødsfald, personskade og ejendomsskade som følge af en utilsigtet hændelse, der forekommer under gyldigheden af policen, forbundet med hændelser i privatlivet, med undtagelse af alt ansvar forbundet med arbejdsrelaterede aktiviteter. Skaden, der opstår fra følgende er, ligeledes, omfattet af dækningen:
- ejerskab af husdyr,
- ejerskab og brug af tohjulede køretøjer, køretøjer og motorkøretøjer, der er højst 6.5 meter lange, golfvogne,
- brug af heste og andre dyr, der kan sadles med samtykke fra ejeren,
- udøvelse af sportsgrene, herunder konkurrencer, ikke på et professionelt niveau, fritidsaktiviteter generelt. Øverste grænser
Pr. hændelse og forsikringsperiode:
- 25.000 for skade på ting og dyr, - 100.000 for fysisk skade på mennesker.
Selvrisiko
I forhold til skade på ting og dyr, ydes forsikring med anvendelsen af en selvrisiko på skaderne, der betales med 10 % med mindst 250 pr. krav. Bestemmelser og begrænsninger Dækning ydes som en anden risiko med hensyn til eventuelle andre ansvarsforsikringer, der dækker den samme risiko. Geografisk udvidelse Forsikringen gælder for hele verden, dog med undtagelse af retssag mod forsikringstageren i USA eller Canada.

7. Ulykker – (uddrag af betingelserne)

Formål Allianz Global Assistance forsikrer ulykker (ikke flyulykker), som lides af forsikringstageren under udflugter og ekskursioner på land som fører til død eller permanent invaliditet inden for et år efter den dag, hvor de forekom. Allianz Global Assistance forsikrer ligeledes ulykker, der lides under sygdom eller bevidstløshed som følge af manglende erfaring, uforsigtighed eller uagtsomhed, selv alvorlig uagtsomhed. Allianz Global Assistance vil også overveje de følgende ulykker: - asfyksi, der ikke er af en usund oprindelse,
- akut forgiftning fra indtagelse af stoffer,
- drukning,
- hypotermi eller frysning,
- solstik eller hedeslag.
Allianz Global Assistance overvejer ikke de følgende ulykker: - brok, undtagen dem i maveregionen, der opstår fra anstrengelse,
- hjerteanfald af enhver art.
Ikrafttrædelsesdato og anvendelighed
Dækningen træder i kraft fra det øjeblik forsikringstageren landsættes for perioden, der er nødvendig for at drage fordel af de erhvervede tjenester (udflugter og ekskursioner) og slutter på det tidspunkt, hvor ombordstigningsaktiviteterne starter for returneringen til skibet. Forsikrede kapital:
- 25.000 for dødsfald;
- 25.000 for permanent invaliditet.
Selvrisiko
Der vil ikke være nogen skadesløsholdelse for permanent invaliditet, når denne er 5 % af det samlede eller mindre. Men hvis den er større end denne procentdel, vil skadesløsholdelsen kun blive betalt for procentdelen over dette tal. Begunstigede Legitime og/eller arvinger.
 

 

8. hvis der er et krav, vises de fuldstændige forordninger for hvad du skal gøre, hvis der er et krav (herunder undtagelserne) fuldt ud i forsikringsbetingelserne i:

- Websted www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/certificati-assicurativi/
- Informationsnoten, der tilvejebringes med de andre dokumenter, inden krydstogtet sejler. For alle oplysninger vedrørende eventuelle erstatningskrav, henvises der til webstedet www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/certificati-assicurativi/
Den præcise indikation af forsikringstagerens bankoplysninger og skatteregler, således at godtgørelse kan betales via bankoverførsel, for rettidig og sikker afvikling af kravet. At følge vejledningen på forsikringscertifikatet omhyggeligt er afgørende for korrekt og hurtig afvikling af skadeserstatninger.

Databeskyttelsesoplysninger om teknikker for fjernkommunikation (ex legis. dec. 196 af 30/6/03)

For at overholde databeskyttelseslovgivningen, vil vi gerne informere dig om brugen af dine personoplysninger og dine rettigheder. Vores virksomhed skal indhente (eller har allerede) nogle oplysninger om dig. De oplysninger, som du eller andre har givet, bruges af AGA International S.A. - Italiensk filial, af selskaber i samme koncern i Italien og tredjeparter, som de videregives til med henblik på at give dig de oplysninger, som du har anmodet om via fax, telefon, herunder mobiltelefoner, e-mail eller andre fjernkommunikationsteknikker.
Som følge heraf, beder vi dig om at godkende håndteringen af dine oplysninger, der er nødvendige til de ovennævnte formål. Hvis du har tilvejebragt følsomme oplysninger, vil vi også håndtere dem.
Derfor vil godkendelsen også vedrøre de pågældende oplysninger, som du muligvis har tilvejebragt. Vi vil ikke kunne levere tjenesten helt eller delvist uden dine oplysninger.
Dine personoplysninger vil kun blive brugt med de metoder og procedurer, der er strengt nødvendige for at levere tjenesten til dig og eventuelle oplysninger, som du har anmodet om.
Vi bruger ovenstående fjernkommunikationsmetoder, når vi kommunikerer nogle af disse oplysninger til andre virksomheder i vores sektor, i Italien eller i udlandet, og til andre selskaber i vores koncern, i Italien eller i udlandet, til de samme formål.
Vi bruger mennesker, som vi har tillid til, til at udføre tekniske og organisatoriske opgaver for nogle tjenester på vores vegne. Nogle af disse mennesker arbejder også i udlandet.
Nogle af disse personer er vores direkte samarbejdspartnere og udfører vores datahåndteringsleders funktion eller arbejder uafhængigt som eksterne leverandører og er angivet separat som databehandlere. Især er disse organer, som er en del af Allianz S.E.-koncernen i Italien, servicevirksomheder til hvilke forvaltning, likvidation og betaling af kundekrav er blevet betroet, it og telematiske tjenester eller arkiveringsvirksomheder, eller postvirksomheder angivet på pakken.
Oversigten over alle ovenstående personer og organer bliver løbende opdateret og du kan nemt modtage en gratis kopi ved at anmode om den fra AGA International S.A. - Italiensk filial, Servizio Privacy (Databeskyttelsestjeneste), P.le Lodi 3, 20137 Milano, Italien eller på faxnr. +39 02 26624019 e-mail: privacy@allianz-assistance.it, hvor du også kan få en liste over aktuelle ledere. Godkendelsen, som vi beder dig om, vedrører derfor også transmissionen til og håndteringen af disse organer og er nødvendig for at opfylde formålene med leveringen af tjenesten. Du har ret til at vide, hvad dine oplysninger er, og hvordan de bruges til enhver tid.
Du har også ret til at få dem opdateret, integreret, berigtiget eller annulleret, anmode om at få dem blokeret og gøre indsigelse mod deres behandling. Kontakt AGA International S.A. – ITALIENSK FILIAL Servizio Privacy (Databeskyttelsestjeneste), P.le Lodi 3, 20137 Milano, Italien eller på faxnr. +39 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it for udøvelsen af dine rettigheder. OPLYSNINGER TIL DEN KONTRAHERENDE PART – ANGIVET I OVERENSSTEMMELSE MED ART. 185 LEGIS. DEC. 209 AF 7.9.2005 OG I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSERNE I ISVAP REG 35 AF 26. MAJ 2010. Denne ‘informationsnote’ skal give den kontraherende part (fysisk eller juridisk person, der underskriver forsikringskontrakten) alle de nødvendige oplysninger inden underskrivelse af kontrakten (forsikringskontrakten) i henhold til bestemmelserne i Art. 185 Legis. Dec. 209 dateret 7.9.2005.
Denne note er blevet skrevet på italiensk i Italien, uden at det berører den kontraherende parts ret til at anmode om at få den skrevet på et andet sprog.
1) Oplysninger om virksomheden
- Virksomhedsnavn og juridiske form af virksomhed (forsikringsselskab) Forsikringsselskabet er AGA International S.A.
- Hjemsted på 37, Rue Taitbout, 75009 Paris – Frankrig Fransk handelsregisternr. 519490080 Tegnet aktiekapital 17.287.285 Euro
- Licenser autoriseret til at yde forsikringstjenester af dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) den 1. Februar 2010
- Italiensk filial Piazzale Lodi 3, 20137 (MI), Milano, ITALIEN skattelov, momsnummer og tilmelding til Milanos forretningsregister nr. 07235560963 Økonomiske og administrative Indeks 1945496 Licenser, som virksomheden autoriserede til forsikringsarbejde i Italien gennem etablering, tilmeldt den 3. November 2010 ved nr. I.00090, i bilaget til den professionelle liste over forsikringsselskaber. Liste I.
2) Oplysninger om kontrakten
- Lovgivning, der er gældende for kontrakten Lovgivningen, der er gældende for kontrakten er italiensk, men parterne har ret til at vælge en anden lovgivning inden underskrivelse af kontrakten.
Virksomheden foreslår valget af italiensk lovgivning. Anvendelse af de bindende forordninger i italiensk lov forbliver dog gyldige.
- Forældelse af rettigheder, som følge af kontrakten Alle forsikringstagerens rettigheder med hensyn til Allianz Global Assistance, der måtte udspringe af denne kontrakt er forældet to år fra den dag, hvor det faktum, hvorpå retten er baseret, forekom, i henhold til art. 2952 i den italienske civillovbog.
- Klager om kontrakten Eventuelle klager vedrørende kontraktforholdet eller forvaltning af kravene skal fremsendes skriftligt til virksomheden:
- Servizio Qualità (kvalitetsservice) AGA International S.A. Italiansk filial - P.le Lodi 3 - 20137 Milano (Italien) Fax: +39 02 266 24 008 - e-mail: quality@allianz-assistance.it Hvis personen, der indgiver klagen ikke er tilfreds med resultatet, eller hvis der ikke modtages noget svar inden for den maksimale periode på femogfyrre dage (45), kan han henvende sig til: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Rom Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, og vedlægge dokumentationen, der vedrører klagen, der behandles af virksomheden. For tvister vedrørende kvantificering af skadeserstatninger og tilskrivning af ansvar, bedes du huske på, at dette er den retslige myndigheds enekompetence, ud over retten til at henvende sig til mæglingssystemer, hvor disse findes. For så vidt angår grænseoverskridende tvist mellem en kontraherende part/forsikringstager med bopæl i en medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og en virksomhed, der har sit hjemsted i en anden medlemsstat, kan den kontraherende part/forsikringstager anmode om aktivering af FIN-NET-processen, og fremsende klage direkte til den udenlandske jurisdiktion, dvs. dér, hvor forsikringsselskabet, der udsteder kontrakten, har sit hovedkontor (identificeret ved at gå til webstedet http://www.ec.europa.eu/fin-net), eller, hvis den kontraherende part/forsikringstager har bopæl i Italien, kan han fremsende kravet til IVASS, som sender det til den udenlandske jurisdiktion, og underretter den kontraherende part/forsikringstager herom.
3) Oplysninger under kontrakten - Hvis variationer i forbindelse med oplysninger om virksomheden og/eller kontrakten forekommer i løbet af kontraktens varighed, forpligter virksomheden sig til at underrette den kontraherende part om dem så hurtigt som muligt, og også give alle nødvendige afklaringer.